.کۆڵ مەدە لە خەونەکانت
.کاتی دەستپێکردن هەمیشە قورسترینە

🔸🔹 🔸🔹 🔸🔹 🔸🔹

Do not give up.

The beginning is always hardest.

w21

Advertisements

،تۆ شایەنی زۆر شتی باشیت
.وە من ئەمەوێت یەکێک بم لەو شتە باشانە

 ❤ 💛 💜 💙 💚

You deserve good things,

and i want to be one of them.

w20